Introduktion

Disse bestemmelser finder anvendelse, som en del af tilbuddet og leveringen, medmindre andet er skriftligt aftalt og accepteret af Jada Group ApS

Tilbud og salg

Tilbuddet gælder i 30 dage fra datoen for tilbuddet, medmindre andet er skriftligt aftalt. Ved accept af tilbuddet fremsendes ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen anses for accepteret af køber, medmindre der inden for en uge ikke fremført en skriftlig indsigelse. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det oprindelige tilbud og købers accept Gælder ordrebekræftelsen som aftaledokumentet.

Priser

Priserne er baseret på gældende valutakurser og råvarepriser. ved væsentlige ændringer, forbeholder Jada Group ApS sig ret til at ændre prisen tilsvarende. Alle priser er eksklusiv moms. Og tilslutning til elnettet, hvis det kræves udført af autoriseret elektriker.

Levering

Leveringstiden for de bestilte produkter, er normalt angivet i tilbuddet, ordrebekræftelse eller leveringskontrakt, skal betragtes som vejledende. Hvis den aftalte leveringstid ikke overholdes og forsinkelser opstår, fører dette ikke til ansvar for Jada Group ApS. Ved force majeure er Jada Group ApS ikke ansvarlig for konsekvenserne heraf.

Betalingsbetingelser standard produkter

Betaling netto 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling opkræver Jada Group ApS morarenter i overensstemmelse med nærværende lovbestemte satser. Medmindre andet er aftalt, faktureres det fulde beløb ved bekræftet ankomst af varerne til Jada Groups lager.

Betingelser specialprodukter

Ved ordrebekræftelse faktureres min. 50% af varens værdi med 8 dage netto fra fakturadato, medmindre andet er aftalt. Restbeløb faktureres ved bekræftet ankomst til Jada Groups lager, med mindre andet er aftalt.

Ejerskab

Jada Group ApS ejer det leverede, indtil der er fuldt betalt. Hvis varer og tjenesteydelser leveres i h.h.t. ordrebekræftelse og betaling ikke finder sted efter gentagne rykkere, så accepteres, det at Jada Group ApS eller et firma på vegne af Jada Group ApS kan bringe de leverede produkter tilbage uden forudgående aftale. Dette fritager ikke køber for betaling af omkostninger forbundet med enhver montage eller demontage af de leverede produkter.

Klager / reklamation

Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt inden 8 dage efter modtagelsen af varer. Accepteret følgeseddel betragtes som godkendelse af fejlfri levering. Produktet må ikke blive repareret af andre uden godkendelse fra Jada Group ApS. Hvis dette er tilfældet fritages Jada Group ApS derefter fra enhver garantiforpligtelse. Klager berettiger ikke køber til helt eller delvist tilbageholdelse af betaling. Returnering af varer må ikke finde sted uden at have indgået aftale herom. Skader forårsaget af ydre påvirkninger, anses ikke som en reklamation.

Tegninger og modeller

Alle tegninger, simuleringer, modeller, værktøjer og specifikationer leveret til køber før under eller efter leveringen, forbliver Jada Group ApS ejendom, uanset om køber helt eller delvist, direkte eller indirekte har betalt omkostningerne til disse. Køber må ikke uden tilladelse fra Jada Group ApS bruge produkternes specifikationer med undtagelse for at sikre levering, drift og vedligeholdelse. Køber må ikke kopiere, videregive eller overføre de ovennævnte oplysninger til tredjemand uden tilladelse fra Jada Group ApS

Garanti

Garantiperiode begynder fra den dag leveringen er afsluttet. Jada Group ApS giver som udgangspunkt 1 års garanti på elektriske komponenter (transformere, stikkontakter), gældende fra leverings dato. Der er ikke garanti på selve lyskilden. Garantien dækker ikke følgeskader på andre produkter og anden installation. De fleste lyskilder vil med tiden ændre karakter og vil derfor ikke blive accepteret som en klage, Hvis dette anses som en normal forandrings proces for denne type lyskilder. Ved købers egen montering yder Jada Group ApS ingen garanti hverken på produktet eller montagen. Omkostninger i forbindelse med garantireparationer / udskiftning og fragt afholdes af køber.

Forsendelse

Varer afsendes normalt EXW. fabrik Europa. med mindre andet er aftalt. Køber bærer alle risici og omkostninger forbundet med at bringe varerne til deres destination. Dette gælder også for midlertidig / omladning på Jada Group ApS lager. Køber skal straks give sin indsigelse til speditions selskabet, hvis der er opstået en form for skade under transporten.

Montering Jada Group ApS

Enhver montage udføres på købers regning, med mindre andet er aftalt. I de tilfælde, hvor det er på forhånd aftalt fast pris på installation, kræver dette fri og uhindret adgang til opstillings stedet, så installations arbejdet kan udføres kontinuerligt, og at arbejdet kan udføres inden for normal arbejdstid. Eventuelle yderligere omkostninger ved ændringer af dette, betales af køber. Det påhviler køber for egen regning at sørge for: 1. alt arbejde i forbindelse med og tilslutning af elektricitet til dekorationen, der leveres med powerkabel (med eller uden et stik). 2. at Jada Group Aps har fri adgang til uafbrudt udførelse af montagen 3. At dække udgifter som følge af forsinkelse, udsættelse eller lignende opstået ved årsager udenfor Jada Groups ApS ansvar.

Montering af køber selv

Køber tager ansvar for montage og opbevaring, samt ansvar for korrekt behandling af juleudsmykningen. Ref. punkt “Garanti”. Opbevaring Ved opbevaring af juleudsmykning på Jada Group ApS lager, opkræves køber en årlig forhånds aftalt leje afgift pr. kvm. Emballering og håndtering på lager er ikke inkluderet. Parterne kan opsige lejeaftalen med 30 dages frist fra den 1. i måneden.

 

Print Friendly, PDF & Email

Salgsbetingelser JadaGroup ApS- Blachere Illumination Denmark

Adresse

Jada Group ApS Norgesvej 2, 6230 Rødekro

Kontakt Os

Phone: +4570200003 CVR/VAT: 38304658
Send forespørgsel

Send forespørgsel

Størst tilladte upload: 268.44MB